دانش و فناوری

دانشمندان ارگانیسمی با ژنوم کاملا مصنوعی خلق کردند

دانشمندان موجود زنده ای ایجاد کردند که DNA آن کاملا ساخته ی دست بشر است. این ارگانیسم شاید فرم جدیدی از زندگی باشد و کارشناسان بر این باورند که این پیشرفت نقطه عطفی در زمینه ی زیست شناسی مصنوعی محسوب می شود.