دانش و فناوری

بیش از ۲۱ هزار لیتر روغن احتکار شده در سیستان و بلوچستان کشف شد

طرح ضربتی نظارت بر توزیع شکر برای جلوگیری از احتکار در اردبیل اجرا شد
طرح ضربتی نظارت بر توزیع شکر برای جلوگیری از احتکار در اردبیل اجرا شد
انبار برنج و شکر احتکار شده در شیراز کشف شد
مواد غذایی میلیاردی احتکارشده در اردبیل کشف و ضبط شد