دانش و فناوری

فوران آتشفشان ها ممکن است علت ‘مرگ بزرگ’ باشد

در این مطالعه جدید، دانشمندان جیوه چند فسیل را مورد بررسی قرار دادند. آن ها گفتند وجود جیوه می تواند شواهد متقاعد کننده ای از اینکه فوران آتشفشان باعث وقوع انقراض بزرگ شده است، باشد.