دانش و فناوری

شهرهای هوشمند جهان در معرض ۱۷ آسیب پذیری سایبری قرار دارند / از نفوذ به سیستم کنترل چراغ ها تا دستکاری اطلاعات آب و هوایی

نتایج یک پژوهش نشان می دهد سیستم های هوشمند در شهرهای مختلف با درجاتی از حمله های هکری رو به رو شده اند. حملاتی که در صورت عدم توجه نتایجی بسیار منفی خواهد داشت.