دانش و فناوری

ارسال امواج رادیویی ازسوی یک نیروی مرموز

یک نیروی فوق العاده و مرموز در حال انداختن امواج رادیویی در اعماق فضا به سمت ماست. به گزارش خبرگزاری علم وفناوری استان سمنان به نقل از livescience یک نیروی فوق العاده و مرموز در حال انداختن امواج رادیویی در اعماق فضا به سمت ماست.