دکوراسیون

معنی رنگ های پرچم اسپانیا، زرد و قرمزی که به خانه ها آمده اند!

Source: 10