سبک زندگی

مرگ ۴ نفر در اثر آسفالت ریزی اخیر در جاده چالوس!


رئیس شورای شهر آسارا با بیان اینکه آسفالتی که اخیراً در جاده چالوس ریخته شده باعث سر خوردن خودروها…

Source: 5