سبک زندگی

مدیر هزار شغله سینمای ایران !!


بحث پرحاشیه مدیران چند شغله و آسیب های ناشی از این انتصابات، این بار به حوزه سینما کشیده شده است.

Source: 5